Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 

 1. Důležité pojmy a zkratky

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky (nebo také jen jako „obchodní podmínky„)

Poskytovatel / Prodávající:

Ing. Marie-Anna Jašková
IČ: 08266000
Se sídlem: Maroldova 1203, 250 82 Úvaly
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Není plátcem DPH.
Kontaktní údaje:
E-mail: marie-henna@email.cz
Telefon +420 723 803 707
www.marie-henna.art

Kupující: Ten, kdo se mnou jako Prodávajícím uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Kupujícím je buď Kupující-Spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-Spotřebitel“) nebo Kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–Spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

Kupující-Spotřebitel: Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.

Smlouva: Smlouva o poskytování Fyzických i Digitálních produktů je uzavírána mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Jejím obsahem je má povinnost zpřístupnit vám Produkt k užívání pro vaši vlastní potřebu a vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a vám jako Kupujícímu není přístupná (pro vás jako Kupující budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).

Produkt: Pojem Produkt/Produkty označuje souhrnně fyzické zboží a digitální produkty (online kurzy, členství v online klubu atd.).

– Digitální produkt: Online kurz, online klub, webinář, workshop, minikurz, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní www.marie-henna.art. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

Fyzický produkt: Zboží, které je prezentováno v Internetovém obchodě www.marie-henna.art/obchod/. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Objednávka: Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje váš návrh na uzavření Smlouvy.

Cena Digitálního produktu: Moje odměna za zpřístupnění vámi vybraného Digitálního produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.

Cena Fyzického produktu: Informace o cenách Fyzických produktů naleznete v části II. těchto VOP.

Web / webová stránka / webové rozhraní: Internetové stránky s doménou www.marie-henna.art

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Nákup a prodej Fyzických produktů probíhá prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.marie-henna.art/obchod/ (dále je „Internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

FYZICKÉ PRODUKTY

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenska a Německa. Přesný ceník dopravy naleznete zde na stránce: Vše o nákupu – Marie-Henna.art
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

DIGITÁLNÍ PRODUKTY

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Digitálních produktů včetně DPH. Ceny Digitálních produktů se mohu měnit s tím, že pro vás jako Kupujícího platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Digitálnícj produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemá Prodávající povinnost vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a Prodávající je v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
 3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

   III.

   Objednávka a uzavření kupní smlouvy

   FYZICKÉ PRODUKTY

   1. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
   2. Kupující provádí Objednávku Fyzických produktů (zboží) těmito způsoby:
    : prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v Internetovém obchodě,
    : vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
   3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, případně jeho varianty, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
   4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KUPUJI“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
   5. Neprodleně po obdržení Objednávky zašle prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení Objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.
   6. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní Smlouvy a kupní Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
   7. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí Objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit Objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo na e-mail Prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
   8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

   DIGITÁLNÍ PRODUKTY

   1. Jako Kupující objednáváte Digitální produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Digitálnímu produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.
   2. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „KUPUJI“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „PŘIHLÁSIT SE ZDARMA“) je vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Digitálního produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
   3. Přijetí Objednávky vám potvrdím zasláním e-mailu na vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí vaší Objednávky a tyto VOP ve formátu pdf. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

     IV.

     Zákaznický účet

     1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
     2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
     3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
     4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
     5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní Smlouvy a těchto obchodních podmínek.
     6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

       V.

       Platební podmínky

       PLATÍ PRO VŠECHNY PRODUKTY

       1. Cenu Fyzických i Digitálních produktů (a případné náklady spojené s dodáním Fyzického zboží) dle kupní Smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

       • Bezhotovostně online platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned). Platby kartou zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s.
       • Bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího 2801674856/2010, vedený u Fio Banky, s uvedením čísla Objednávky jako variabilního symbolu

        

       • V případě platební metody bankovním převodem na účet obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí vaší Objednávky.
       • Platební metoda online platební kartou je napojena na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s.
        – Společnost Comgate poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. a ze strany této společnosti mi nejsou předávány.- Základní vysvětlení o průběhu plateb najdete zde: https://help.comgate.cz/docs/o-platebnich-metodach– Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
        ComGate Payments, a.s.
        Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
        IČ: 27924505, DIČ: CZ27924505
        E-mail: platby-podpora@comgate.cz
        Tel: +420 228 224 267

        1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
        2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
        3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
        4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
        5. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

          SPLATNOST CENY

          1. V případě bankovního převodu na můj účet je kupní Cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí vaší Objednávky (tedy od uzavření kupní Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
          2. V případě plateb online kartou je kupní Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.
          3. Po přijetí platby vám vystavím a na váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.

            

           PLATBA DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ VE SPLÁTKÁCH

           1. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Digitálního produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Digitálního produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.

           2. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna vám obsah Digitálního produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

            VI.

            Dodání Fyzických produktů (zboží)

            1. Zboží je kupujícímu dodáno:

            • na adresu určenou Kupujícím objednávce prostřednictvím dopravce vybraného společností Zásilkovna s.r.o. a Packeta Slovakia s.r.o.
            • na výdejní místo nebo do Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o.
            • osobním odběrem po předchozím uhrazení částky na účet a po telefonické domluvě na tel.: +420 723 803 707

            2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

            3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

            4. Je-li Prodávající podle kupní Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě uložení zboží na výdejním místě Zásilkovny nebo v Z-Boxu je Kupující povinen vzhledem k charakteru zboží vyzvednout zásilku nejpozději do 2 dnů od jejího uložení. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

            5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

            6. Po uhrazení celé částky za zboží i dopravní náklady vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu Kupujícího.

            7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní Smlouvou tak neučinil.

            8. Prodávající se zavazuje dodat zboží Kupujícímu nejpozději do třiceti dnů po uzavření kupní Smlouvy.

             VII.

             Zpřístupnění obsahu Digitálních produktů

             ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

             1. Digitální obsah online kurzu vám bude zpřístupněn tím, že na vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
             1. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
             1. Digitální obsah e-booku vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
             1. Pokud je na Webu u konkrétního Digitálního produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

              

             ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

             1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.
             2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
             1. Na Webu může být u Digitálního produktu uvedeno, že vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

              

             DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

             1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
             2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný na neomezenou dobu (Nejdéle však, dokud neukončím svoji podnikatelskou činnost a nezruším Web. Toto právo si vyhrazuji.). To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

              

             AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

             1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která vám nebude aktualizována.
             2. Budu vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu vám nebudu poskytovat jeho aktualizace.

              

             FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

             1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
             2. Za propojení digitálního obsahu Produktu s vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti vy jako Kupující.

              VIII.

              Autorská práva a mlčenlivost

              1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel / Prodávající. Digitální obsah zpřístupňuji vám jako Kupujícímu pro vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
              2. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
              3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

               IX.

               Odstoupení od smlouvy

               FYZICKÉ PRODUKTY / ZBOŽÍ

               1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
               2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

               • ode dne převzetí zboží,
               • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
               • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

               1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

               • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
               • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
               • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
               • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
               • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
               • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
               • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
               • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
               • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
               • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

               1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
               2. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto odstoupení.
               3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
               4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
               5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
               6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
               7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
               8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

               DIGITÁLNÍ PRODUKTY

               1. Obecně platí, že pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má Kupující, který je Spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy.“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
               2. V případě, že vám obsah Digitálního Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář, který je ke stažení pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu). 
               3. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Digitální Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy vám potvrdím jeho přijetí. Cena vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li vám obsah Digitálního Produktu zpřístupněn, nevzniknou vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona vy.
               4. Jako Kupující můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě obsah Digitálního Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení vašich povinností vznikla. 
               5. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle vašeho výběru. Cena vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
               6. Pokud by z vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení. 
               7. Je-li vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

                X.

                Práva z vadného plnění

                FYZCIKÉ PRODUKTY / ZBOŽÍ

                1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

                • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
                • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
                • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
                • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
                • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

                1. V případě zdržení zásilky vinou dopravce (dodání delší než 7 dní ode dne podání zásilky) dochází k částečnému znehodnocení kornoutků henny a jaguy. V takovém případě nastávají dvě možnosti řešení:
                 • Kupující má právo na nové zboží za polovinu ceny, kterou za něj zaplatil; to se týká výhradně takového zboží, které podléhá rychlé zkáze a prodloužením dodací lhůty toto zboží ztrácí své klíčové vlastnosti; kupující v takovém případě platí nové dopravné.
                 • Kupující má právo na vrácení 50% částky, kterou za takové zboží zaplatil; prodávající částku uhradí na účet kupujícího ve lhůtě do 1 týdne; to se týká výhradně takového zboží, které podléhá rychlé zkáze a prodloužením dodací lhůty toto zboží ztrácí své klíčové vlastnosti.
                2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
                3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

                • výměnu za nové zboží,
                • opravu zboží,
                • přiměřenou slevu z kupní ceny,
                • odstoupit od smlouvy.

                1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

                • pokud má zboží podstatnou vadu,
                • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
                • při větším počtu vad zboží.

                1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
                2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
                3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
                4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
                5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
                6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
                7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

                DIGITÁLNÍ PRODUKTY

                1. Po zpřístupnění Digitálního Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
                2. Pokud Digitální Produkt nebo přístupové údaje do lčenské sekce nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Digitální Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
                3. V případě, že obsah Digitálního Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
                4. Práva z vadného plnění vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Digitálního Produktu. Dále vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že obsah Digitálního Produktu není ve shodě se Smlouvou.
                5. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

                 XI.

                 Odpovědnost

                 Jako Kupující berete na vědomí, že obsah Digitálních produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Digitálního produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Obsah Digitálních produktů nenahrazuje zdravotní péči.

                 XII.

                 Informace na webu

                 1. RECENZE
                  Jakékoli hodnocení Digitálních produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl obsah Digitálního Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.
                  Recenze Fyzických produktů nejsou na webu uvedeny.
                 2. POPIS DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ
                  U každého Digitálního produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.
                 3. POPIS FYZICKÝCH PRODUKTŮ
                  U jednotlivých fyzických produktů (jednotlivé zboží) jsou v katalogu internetového obchodu uvedeny informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. 

                  XIII.

                  Slevové kupóny a dárkové poukázky

                  1. Slevy
                  Výchozí cena pro výpočet slevy na Webu je nejnižší cena, za kterou jsem produkt v posledních 30 dnech prodávala. Slevové akce můžou navazovat.
                  Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

                  2. Slevové kupony

                  Platnost slevového kuponu je omezena na 30 dní.

                  3. Dárkové poukázky

                  Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech poskytnutých prodávajícím v souladu s jejich pravidly.

                  Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, poukazy:
                  a) není možné uplatňovat opakovaně;
                  b) nelze vzájemně kombinovat;
                  c) nelze použít na nákup dalších poukazů.
                  V případě odstoupení od kupní Smlouvy, při jejímž uzavření Kupující uplatnil slevový kupon, nebo v případě, kdy kupující z jakéhokoli jiného důvodu vrátí prodávajícímu zboží, které zakoupil za pomoci dárkového poukazu, má Kupující nárok na vrácení pouze té části kupní ceny, kterou za nákup zboží skutečně uhradil svými peněžními prostředky, nikoliv na vrácení hodnoty dárkového poukazu. Kupujícímu bude vystaven nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě.

                   

                   XIV.

                   Doručování

                   1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
                   2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

                   XV.

                   Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

                   1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
                   2. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Brandýse nad Labem / Stará Boleslav a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
                   3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a vámi jako Kupujícím bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení.

                    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

                    1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

                    2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

                    3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

                    XVI.

                    Závěrečná ustanovení

                    DIGITÁLNÍ PRODUKTY

                    1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Digitálním Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího vaši Objednávku.
                    2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Kupujícího, které ze Smlouvy vyplývají.
                    3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Kupujícím se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
                    4. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Digitálním Produktům.
                    5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
                    6. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro vás jako Kupujícího platí text obchodních podmínek účinný k datu vaší Objednávky.

                    FYZICKÉ PRODUKTY / ZBOŽÍ

                    1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
                    2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
                    3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
                    4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
                    5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
                    6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
                    7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

                     Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

                      

                     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2023.